MARKA VİDEOLAR

PATENT VİDEOLAR

FAYDALI MODEL VİDEOLAR

TASARIM VİDEOLAR

FIKRI VE SINAI HAKLAR VİDEOLAR

ÇOĞRAFI İŞARETLER VİDEOLAR

ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYALARI VİDEOLAR

BITKI HAKLARI VİDEOLAR

Tam Ekran

Patent Haklarına İlişkin İhlaller ve Tecavüzler Konusunda Hangi Suçlar Tanımlanmakta ve Hangi Cezalar Öngörülmektedir?

 Patent hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması ; sınai mülkiyet koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş , sınai mülkiyet koruması olduğunu belirten işaretin, yetkisi olmadan kaldırılması ; bir kişinin kendisini haksız olarak patent başvurusu veya patent hakkı sahibi olarak göstermesi durumları tanımlanmış ve bu durumda suçlular hakkında ön dört bin Yeni Türk Lirasından (on dört milyar liradan) yirmi yedi bin Yeni Türk Lirasına (yirmi yedi milyar liraya) kadar ağır para cezası ve bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde, patent korumasına ilişkin mevzuatın devir ve intikal , rehin ve haciz ile ilgili maddelerinde yazılı haklardan birini veya bu haklarla ilgili lisansı , başkasına devretme veya verme veya rehnetme veya bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunulması , korunan bir patent hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresi bittiği veya herhangi bir sebeple patent hakkının hükümsüzlüğü veya sınai mülkiyet korumasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında ; kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilanlarına,hukuken korunan bir patent hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyma veya bu amaçla yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda , bu tarzda yazı,işaret veya ifadelerin kullanılması durumları tanımlanmış ve bu durumda suçlular hakkında yirmi yedi bin Yeni Türk Lirasından (yirmi yedi milyar liradan) kırk altı bin Yeni Türk Lirasına (kırk altı milyar liraya) kadar ağır para cezası ve iki yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Patent haklarına tecavüz sayılan fiillerden birini işleyenler hakkında , yirmi yedi bin Yeni Türk Lirasından (yirmi yedi milyar liradan) kırk altı bin Yeni Türk Lirasına (kırk altı milyar liraya) kadar para cezası ve iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası
öngörülmüştür. Ayrıca, haklarında bu tür suçlardan dolayı cezalara hükmolunanların, varsa işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine hükmolunacağı hüküm altına alınmıştır